ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ FUE / FUT

Αποκατάσταση της φυσιολογικής τριχοφυΐας με τεχνολογία αιχμής
Η μόνη ου­σια­στι­κή και ορι­στι­κή ια­τρι­κή λύση για την αν­δρο­γεν­νη­τι­κού τύπου αλω­πε­κία σε άν­δρες αλλά και σε γυ­ναί­κες απο­τε­λεί η με­τα­μό­σχευ­ση (ή εμ­φύ­τευ­ση) τρι­χο­θυ­λα­κί­ων.

Η τε­χνι­κή αυτή, απο­τε­λεί μέρος μιας συ­νο­λι­κής προ­σέγ­γι­σης και ανά­λυ­σης του προ­βλή­μα­τος κάθε ατό­μου, και πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο πλαί­σιο ενός σω­στού σχε­δια­σμού, προ­γραμ­μα­τι­σμού και ενη­μέ­ρω­σης. Λαμ­βά­νο­νται υπ’ όψιν τα κλι­νι­κά και τρι­χο­σκο­πι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του τρι­χω­τού, το οι­κο­γε­νεια­κό ιστο­ρι­κό, οι άλλες πα­ράλ­λη­λες θε­ρα­πεί­ες που εν­δε­χο­μέ­νως γί­νο­νται καθώς και οι προσ­δο­κί­ες του εν­δια­φε­ρό­με­νου. 

Κατά τη δια­δι­κα­σία, λαμ­βά­νο­νται τρι­χο­θυ­λά­κια από το πίσω και πλαϊ­νό τμήμα του τρι­χω­τού της κε­φα­λής και επα­να­το­πο­θε­τού­νται στο μπρο­στι­νό άνω τμήμα, όπου συ­νή­θως υπάρ­χει το πρό­βλη­μα της αραί­ω­σης. Τα μαλ­λιά που εμ­φυ­τεύ­ο­νται, με­γα­λώ­νουν κα­νο­νι­κά και δεν πέ­φτουν ποτέ. 

Στο ια­τρείο μας εφαρ­μό­ζου­με τις τε­χνι­κές FUT, την μικρό FUE ή και συν­δυα­σμό τους, ανά­λο­γα με τις ανά­γκες και τις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες κάθε ατό­μου. 

Οι τε­χνι­κές : 

FUT (strip) με λήψη λω­ρί­δας δέρ­μα­τος 

● Δεν χρειά­ζε­ται ξύ­ρι­σμα της κε­φα­λής

● Δεν αλ­λά­ζει στο πα­ρα­μι­κρό η πυ­κνό­τη­τα της λή­πτριας πε­ριο­χής (πίσω)

● Μι­κρό­τε­ρη διάρ­κεια επέμ­βα­σης

● Το­πο­θε­τεί­ται ένα απορ­ρο­φή­σι­μο ράμμα που αφή­νει ση­μά­δι πά­χους 1 χι­λιο­στού, μή­κους 10 εκα­το­στών (που «κρύ­βε­ται» από τα μαλ­λιά)

Μπο­ρεί να επα­να­λη­φθεί, αφή­νο­ντας πάντα μόνο το ίδιο ση­μά­δι 

FUE με λήψη με­μο­νω­μέ­νων τρι­χο­θυ­λα­κί­ων 

● Δεν γί­νε­ται τομή – δεν αφή­νει ση­μά­δι 

● Απα­ραί­τη­το το ξύ­ρι­σμα της κε­φα­λής πριν την επέμ­βα­ση

● Με­γα­λύ­τε­ρη διάρ­κεια επέμ­βα­σης

● Πιο γρή­γο­ρη ανάρ­ρω­ση

Και στις δύο τε­χνι­κές, τα τρι­χο­θυ­λά­κια πριν εμ­φυ­τευ­θούν, «ενι­σχύ­ο­νται» με επε­ξερ­γα­σία τους σε διά­λυ­μα PRP (Platelet Rich Plasma) του ίδιου του ασθε­νή, πλού­σιο σε αυ­ξη­τι­κούς πα­ρά­γο­ντες, προ­κει­μέ­νου να ενι­σχυ­θεί η βιω­σι­μό­τη­τά τους. 

H επέμ­βα­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται από ια­τρι­κή ομάδα με με­γά­λη εμπει­ρία στον τομέα αυτόν, με εξα­το­μι­κευ­μέ­νη προ­σέγ­γι­ση, ανά­λο­γα με την πε­ρί­πτω­ση, εφαρ­μό­ζο­ντας τις αρ­τιό­τε­ρες και πιο σύγ­χρο­νες τε­χνι­κές. 
Είναι ανώ­δυ­νη, καθώς διε­νερ­γεί­ται με ει­δι­κή το­πι­κή αναι­σθη­σία μα­κράς διάρ­κειας.

Με­γά­λη έμ­φα­ση δί­νε­ται στην λε­πτο­με­ρή κα­τα­νο­μή, τον προ­σα­να­το­λι­σμό και τη διά­τα­ξη των τρι­χών, ώστε να επι­τευ­χθεί ένα φυ­σι­κό απο­τέ­λε­σμα άρι­στης αι­σθη­τι­κής που να ικα­νο­ποιεί πλή­ρως τις προσ­δο­κί­ες του εν­δια­φε­ρό­με­νου. 

Η επά­νο­δος στις κα­θη­με­ρι­νές και επαγ­γελ­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες είναι άμεση (2-3 ημέ­ρες). Οι και­νούρ­γιες τρί­χες εμ­φα­νί­ζο­νται 3-4 μήνες μετά την επέμ­βα­ση, ενώ το τε­λι­κό απο­τέ­λε­σμα φαί­νε­ται σε πε­ρί­πο 

Η τε­χνι­κή αυτή, απο­τε­λεί μέρος μιας συ­νο­λι­κής προ­σέγ­γι­σης και ανά­λυ­σης του προ­βλή­μα­τος κάθε ατό­μου, και πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο πλαί­σιο ενός σω­στού σχε­δια­σμού, προ­γραμ­μα­τι­σμού και ενη­μέ­ρω­σης. Λαμ­βά­νο­νται υπ’ όψιν τα κλι­νι­κά και τρι­χο­σκο­πι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του τρι­χω­τού, το οι­κο­γε­νεια­κό ιστο­ρι­κό, οι άλλες πα­ράλ­λη­λες θε­ρα­πεί­ες που εν­δε­χο­μέ­νως γί­νο­νται καθώς και οι προσ­δο­κί­ες του εν­δια­φε­ρό­με­νου. 

Κατά τη δια­δι­κα­σία, λαμ­βά­νο­νται τρι­χο­θυ­λά­κια από το πίσω και πλαϊ­νό τμήμα του τρι­χω­τού της κε­φα­λής και επα­να­το­πο­θε­τού­νται στο μπρο­στι­νό άνω τμήμα, όπου συ­νή­θως υπάρ­χει το πρό­βλη­μα της αραί­ω­σης. Τα μαλ­λιά που εμ­φυ­τεύ­ο­νται, με­γα­λώ­νουν κα­νο­νι­κά και δεν πέ­φτουν ποτέ.


ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Παντελής Σουβατζίδης
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
Ειδικευμένος στην Πανεπιστημιακή Δερματολογική κλινική της Siena Ιταλίας και στις ΗΠΑ Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ

Ερμού 75 (Πλατεία Αγ. Σοφίας)Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310242033, Fax: 2310242033